Интердисциплинарен урок на тема: „Климатични елементи – температурата като климатичен елемент и измерването й“.

На 24.10.2023 г. в зоната за експерименти в STEM центъра бе проведен интердисциплинарен урок на тема: „Климатични елементи – температурата като климатичен елемент и измерването й“. Урокът бе подготвен като съвместен между предметите география и икономика и човекът и природата, и осъществен с участието на ученици от 5в. клас.

По време на часа учениците споделиха своите резултати от предварително поставена задача за измерване на температурата на въздуха в различни населени места, и усвоиха умения за изчисляване на средна дневна температура и годишна амплитуда.

Нагледно, чрез презентация, се обясниха факторите, отговарящи за формирането

на температурата върху земната повърхност и зоналното й разпределение.

            На учениците бе предоставена възможност да извършат експериментални измервания на температурата на различни вещества при работа с подходящи опитни постановки, като спазват правилата за отчитането й. Работата в екипи им позволи да бъдат уверени в действията си и да запишат максимално точно измерванията си в лабораторните протоколи.

            Подготовката и провеждането на такива комбинирани уроци позволява на децата да откриват общите научни факти между различните учебни предмети, и да използват вече усвоени знания в други условия и ситуации.