Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

            През втория срок на 2018/2019 учебна година в СУ „Константин Константинов“ стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. по който бенефициент е Министерството на образованието и науката.

                        Дейности по проекта:

– през 2018/2019 година са сформирани групи за допълнително обучение:

ГрупаРъководител
1.Група по Английски език, 5. класИрена Мирчева
2.Група по БЕЛ, 2б, д класНели Манева
3.Група по БЕЛ, 2в, г класЛюбка Костова
4.Група по БЕЛ, 5а, б класВаля Вичева
5.Група по БЕЛ, 5г класМарианна Михалчева
6.Група по БЕЛ, 5д класМарианна Михалчева
7.Група по БЕЛ, 6. класВаля Вичева
8.Група по Математика, 1. класРадостинка Енергиева
9.Група по Математика, 2а класВиктория Стойнова
10.Група по Математика, 2б, д класНина Смиловска
11.Група по Математика, 2в, г класНина Смиловска
12.Група по Математика, 3а класСнежана Кирова
13.Група по Математика, 3б класРадостинка Динева
14.Група по Математика, 3г класИванка Василева
15.Група по Математика, 4а класКрасимира Бакалова
16.Група по Математика, 4б класГалина Георгиева
17.Група по Математика, 4в класДиана Ангелова
18.Група по Математика, 4д класТатяна Илиева
19.Група по Математика, 4е класСветла Илчева
20.Група по Математика, 6.класИскра Косева
21.Група по Математика, 7а класМарияна Христова
22.Група по Математика, 7б, в класИванка Георгиева
23.Група по География и икономика 5. класСтоянка Димова
24.Група по География и икономика 6. класСтоянка Димова
25.Група по Човекът и природата 6. класАнелия Христова
26.Група по Химия и ООС 7. класАнелия Христова
27.Група по Биология и ЗОО 8. класСтоянка Тодорова

 – през 2019/2020 година са сформирани:

  1. Групи за допълнително обучение:
ГрупаРъководител
1.Група по Английски език, 6. класИрена Мирчева
2.Група „ Звездици“, 1. класСвобода Бурлакова
3.Група „Искрици“, 1. класСвобода Бурлакова
4.Група по БЕЛ, 2б класРадостина Вачева
5.Група по БЕЛ, 3а класВиктория Стойнова
6.Група по БЕЛ, 3б класНели Манева
7.Група по БЕЛ, 3г класЛюбка Костова
8.Група по БЕЛ, 4в класВаня Болградова
9.Група по БЕЛ, 4г класИванка Василева
10.Група по БЕЛ, 4д класТатяна Дейчева
11.Група по БЕЛ, 5. класСнежана Тенева
12.Група по БЕЛ, 6б класВаля Вичева
13.Група по БЕЛ, 6в клас, 1 групаСимеон Симеонов
14.Група по БЕЛ, 6в клас, 2 групаСимеон Симеонов
15.Група по БЕЛ, 7а класЗлатина Байнашева
16.Група по БЕЛ, 7б класВаля Вичева
17.Група по БЕЛ, 7б,в класВаля Вичева
18.Група по БЕЛ, 7г класЗлатина Байнашева
19.Група по БЕЛ, 7д класСимеон Симеонов
20.Група по БЕЛ, 10. класСнежана Тенева
21.Група по Математика, 3а класВиктория Стойнова
22.Група по Математика, 4б класРадостинка Динева
23.Група по Математика, 7а класИскра Косева
24.Група по Математика, 7б класИскра Косева
25.Група по Математика, 7в класИванка Георгиева
26.Група по Математика, 7г класДобри Маргенов
27.Група по Математика, 7д, класДобри Маргенов
28.Група по Математика, 10. класМарияна Христова
29.Група по География и икономика 6. класСтоянка Димова
30.Група по Химия и ООС 7г класАнелия Христова
31.Група по Химия и ООС 7д класАнелия Христова
  • Групи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за повишаване мотивацията за учене и техните ръководители в СУ „Константин Константинов“ – Сливен:
Клуб за занимания по интересиРъководител на клуба
1.Танцов състав 3 – 4 класБорислав Кисьов
2.Танцов състав 5 – 7 класБорислав Кисьов
3.Мажоретен съставБорислав Кисьов
4.Клуб „Карамел“Снежана Кирова
5.ВГ „Росна Китка“Митка Милинкова-Кръстева
6.ВГ „Популярна музика“Невена Николова
7.Клуб „Дигитален дизайн“Христо Георгиев

През учебната 2020/2021 година по проект „Подкрепа за успех“ са сформирани следните групи:

  1. Групи за допълнително обучение:
ГрупаРъководител
1.Група по БЕЛ, 7.а и б. класЕвдокия Гандева-Дюлгерова
2.Група по БЕЛ, 7.в класМарианна Михалчева
3.Група по БЕЛ, 7.д класМарианна Михалчева
4.Група по Математика, 7.в класМарияна Христова
5.Група по Математика, 7.г класМарияна Христова
6.Група по Математика, 7.д класДобри Маргенов
  • Групи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за повишаване мотивацията за учене и техните ръководители в СУ „Константин Константинов“ – Сливен:
Клуб за занимания по интересиРъководител на клуба
1.Клуб „Български народни танци“Невена Николова
2.Клуб „Знам и мога“Нели Манева
3.Клуб „Знам и мога-ще успея“Виктория Димова
4.Клуб „Изобразително изкуство“Галина Георгиева
5.Клуб „Моят пръв милион“Радостинка Динева
6.Клуб „Уча и се забавлявам“Любка Костова
7.Клуб „Щурчови новини“Светла Илчева
8.Клуб „Вълшебник“Красимира Бакалова