Покана за общо събрание

                                                                         ПОКАНА

                                                                              ЗА

                                         ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УН „К. КОНСТАНТИНОВ“

                                           ПРИ СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“, ГР. СЛИВЕН

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 23 от Устава на УН „К. Константинов“, във връзка с Решение на УС от 24.01.2024г., УС на УН „К. Константинов“ при СУ „К. Константинов“, гр. Сливен

СВИКВА

Общо събрание на членовете на УН „К. Константинов“ при СУ „К. Константинов“, гр. Сливен на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в актовата зала на училището, което ще се състои при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на УН „Константин Константинов“ за 2023 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.
  3. Кадрови въпроси.
  4. Разглеждане на основните насоки и програма за дейността на училищното настоятелство за втория срок на учебната 2023 – 2024 и първия срок на учебната 2024 – 2025 година.
  5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 23 ал.11 т.8 от Устава на УН „К. Константинов“ при СУ „К. Константинов“, гр. Сливен, Общото събрание ще се проведе същия ден в 18:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

29.01.2024 г.                     Председател на УН „К. Константинов“

гр. Сливен                                       /д-р М. Ингилизова/

Покана общо събрание