Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

„Ученически практики – 2“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката

В края на януари 2023 г. в СУ “Константин Константинов“ завърши изпълнението на дейност 2: „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ по проект “Ученически практики 2“.

В изпълнението на дейността участваха 10 ученици от първи гимназиален етап и беше създадена учебно-тренировъчната фирма „Мултиплек“, която е виртуално копие на реална фирма и работи като истинско предприятие. Всички дейности на фирмата: запазване на име, регистриране на фирма, избор на правна форма и др. се реализираха виртуално чрез платформата на „Център за учебно-тренировъчни фирми“ .

Занятията по създаването и функционирането на УТФ се проведоха от учител по професионалната подготовка.

Учениците се запознаха с нормативните документи за стартиране на собствен бизнес и подготвиха всички необходими документи за работа на фирмата в съответствие с нейните цели и стратегия. Структурирани бяха отдели на учебно- тренировъчна фирма от учениците. Проследиха и  пълни технологичен цикъл на една сделка: подготовка, сключване, документиране и изпълнение.

По време на тази практика учениците придобиха допълнителни компетенции и смелост, за да могат използват потенциала си, развиват фирмата и работят успешно в съответствие с новостите ,които съществуват в днешния икономически свят.

Всеки ученик участвал в създаването и функционирането на УТФ по проекта, получи удостоверение.