Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост

обява