Стипендии

Критерии за отпускане на стипендия и размер

Условия за получаване на стипендии от учениците в гимназиален етап през учебната 2023/2024 година

Заповед комисия

Заявление за стипендия – БЛАНКА

Стипендии могат да получават ученици в гимназиален етап.
Месечните стипендии са за:
1. постигнати образователни резултати;
2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. ученици без родители;
5.  ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.
Еднократните стипендии са за:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.