Училищни документи

Стратегия за развитие на училището – 2023-2028 година

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

– Дневна форма
– Индивидуална форма
– Самостоятелна форма
– Комбинирана форма

Училищни учебни планове - начален етап
Училищни учебни планове - прогимназиален етап
Училищни учебни планове - гимназиален етап