Училищни документи

Стратегия за развитие на училището – 2020-2024 година

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Форми на обучение

Училищни учебни планове - начален етап
Училищни учебни планове - прогимназиален етап
Училищни учебни планове - гимназиален етап