Философия

Мото

Мечтай и постигай!

Мисия

- Да се учим да учим - учене за знания и компетенции; - Да се учим да правим - учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения; - Учене, за да живеем в разбирателство с другите - учене, насочено към социални умения (да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели);
- Да се учим да бъдем - учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи;

Визия

Училище, което е:
- Ориентирано към най-съвременните образователни тенденции;
- С ангажиращо обучение, подпомагащо и стимулиращо учениците да получат образование, съответстващо на съвременните потребности;
- Отличаващо се с разширена подготовка в областта на STEAM – науките;
- В което педагогическият колектив е екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в работата си по изграждане на конкурентни, знаещи и можещи личности, граждани на република България, ЕС и света.

Ценности

- Честност - да казваме истината пред себе си и другите; - Отговорност - да спазваме всички обещания и да изпълняваме своите задължения, да пазим физически и психически другите; - Уважение - да спазваме установените правила и да зачитаме другите;
- Взаимопомощ - да помагаме на другите;
- Толерантност - да приемаме хората и различията;
- Инициативност - активно да участваме в училищния живот.