Формуляри

Отсъствие по уважителни причини от часовете от целодневната организация

Отсъствие по здравословни причини от часовете по физическо възпитание и спорт

Oтписване от група за целодневна организация

Записване в група за целодневна организация

Заявление за избираем учебен час и спортни дейности

Заявление “Заедно в изкуствата и спорта” за участие в извънкласно занимание

Отсъствие по уважителни причини до 15 дни в една учебна година, но не повече от 5 дни наведнъж

Заявление за обучение в електронна среда от разстояние до 30 дни поради здравословни причини

Административни услуги

Записване в I клас

Записване в V клас

Преместване на ученик

Валидиране на компетентности

Признаване на завършени етапи на училищно обучение

Издаване на дубликат

Установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

Европейско приложение към дипломата за средно образование

Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация