BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”

Бенефициент –

Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи- нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк- турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза- та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов- ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова- телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо- ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си- туация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г. www.eufunds.bg